hidden

GIỚI THIỆU SÁCH - TỔ QUỐC, ĐỒNG ĐỘI VÀ VĂN NGHỆ

  • 21/03/2023
  • 209

TỔ QUỐC, ĐỒNG ĐỘI VÀ VĂN NGHỆ

       Tập sách “Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ” là tác phẩm thuộc chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng năm 2018, bao gồm những bài viết và tiểu luận được tuyển chọn của GS. TS. Đinh Xuân Dũng trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6-2018.

        Với hai phần nội dung chính: “Cảm nhận về Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ” và “Mấy suy nghĩ lý luận từ thực tiễn văn hóa, văn nghệ”, tác giả đã mang đến bạn đọc những bài học kinh nghiệm, sự khái quát từ thực tế để nâng cao thành lý luận về công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đội và vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật đương đại. Đồng thời chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ về các giá trị trường tồn đã làm nên bản sắc và bản lĩnh dân tộc trong suốt hành trình lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước.

      Khi gấp lại những trang sách “Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ” là sự khâm phục trước sức làm việc và thành quả lao động của GS. TS. Đinh Xuân Dũng, một nhà nghiên cứu đã ngoài tuổi bảy mươi. Đó không chỉ là mong muốn, khát khao được làm việc mà còn là trách nhiệm của thế hệ đi trước với hôm nay và mai sau như ông từng chia sẻ.

       Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách “Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ” tại Thư viện tỉnh Tây Ninh!

  • Phòng TTTM & TH