hidden

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

  • 29/09/2021
  • 31
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 24 tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3290/KH-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nêu rõ: Tiếp tục duy trì mục tiêu xây dựng và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, sinh viên, học sinh; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc, một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước. Cấp ủy và chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học và các tổ chức khác liên quan, cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây:   3290 KH UBND.pdf

  • Phòng TTTM & TH

Mới nhất

Cuốn sách là tập hợp những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình trong những năm gần đây, cuốn sách tập trung vào ba nội dung chính là: Những suy nghĩ của bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà.