hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Sơ đồ tổ chức:
       Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương (tỉnh Tây Ninh) và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

    A. Lãnh đạo Thư viện: Gồm 1 Giám đốc và 1 Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

    - Thư viện tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Pháp luật về toàn bộ thư viện.

    - Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, do giám đốc phần công đảm nhiệm một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về việc được phân công và ủy quyền.

    B. Các phòng chuyên môn: có 4 phòng

    - Phòng Hành chính - Tổng hợp

    - Phòng Thông tin Thư mục và Tin học

    - Phòng Bổ sung và xử lý tài liệu

    - Phòng Phục vụ bạn đọc - Bảo quản tài liệu và Mạng lưới Thư viện